Solenergi - AventaSolar solvarme

75-80 % av energiforbruket i bygg er relatet til oppvarming og kjøling - bruk sola

Aventas solvarmeanlegg passer for de fleste bygg som har behov for varme – små og store. Vanligvis brukes energien til oppvarming av rom, tappevann og svømmebasseng, men det finnes også andre bruksområder. Solfangerne er beregnet for bygningsintegrasjon, og det er lagt stor vekt på estetikk og fleksibilitet. Lønnsomheten er som regel god og anleggene gir energipriser som konkurrerer med dagens strømpriser. 

Vi er opptatt av at anleggene vi leverer skal bli gode prosjekter og økonomisk fordelaktig for våre kunder. Derfor går vi nøye gjennom prosjektforutsetningene før vi anbefaler et solvarmeanlegg. Det viktigst premisset er at det er behov for varme også i sommerhalvåret og at det finnes gode flater for installasjon av solfanger som vender mellom syd-øst og syd-vest.

Enten det dreier seg om små eller store anlegg, vil systemene være satt sammen av 3 hovedkomponenter – solfangere, varmesentral/bereder og styringssystem. Aventa leverer alle komponentene

Ulike systemer

Systemet består av solfangere, en spesialdesignet varmtvannsbereder, et rørsystem og styringselektronikk som sikrer maksimal innhøsting av tilgjengelig solenergi.

Dekker normalt 50-60 % av tappevanns-behovet, resten sørger varmeelementet i berederen for. Styringssystemet sørger for sikring mot legionella ved at beredertemperaturen  fra tid til annen økes til 70°C.

Systemet består av solfangere, en varmesentral med påmontert utstyr for drift av både solvarmeanlegg, vannbårent varmeanlegg og styringselektronikk. Styringssystemet sikrer maksimal innhøsting av tilgjengelig solenergi og komfortabel romoppvarming. Varmen fordeles med et vannbårent gulvvarmesystem som kobles til varmesentralen.

Varmesentralen har elektrisk varmeelement som standard back-up-løsning, men er forberedt for tilkobling av varmepumpe, vedovn med vannmantel eller andre varmekilder.

Systemet består av Aventa-solfangere integrert i NorDans vinduskarmer, og monteres i fasade på samme måte som et vanlig vindu. Solfangeren kobles med en rørforbindelse til berederen. Bak solfangeren lektes og isoleres veggen som vanlig. Anlegget leveres som en komplett pakke med solfangervinduer, en spesialutviklet varmtvannsbereder fra OSO Hotwater og et rørsystem som forbinder komponentene.

Dekker normalt 50-60 % av tappevannsbehovet, resten sørger varmeelementet i berederen for. 

Les mer på NorDan sitt nettsted

Støtte fra Enova

Privathusholdninger får dekket 25% av totalkostnad, maksimum 10 000 kr + 200 kr ekstra pr. m2 solfanger som installeres, oppad begrenset til 25 m2. Ordningen er rettighetsbasert. Det finnes egne programmer for støtte til borettslag og større prosjekter.

Interessert i en prosjektvurdering?

  • Egner det seg for solvarme?
  • Hva kan utbyttet bli?
  • Hva vil det koste?

God systemoperasjon

Vi har lagt vekt på best mulig systemoperasjon for at energiutbyttet skal bli optimalt og driften så enkel som mulig. Anleggene vil dekke energibehovet 100%. I perioder der solvarmen ikke gir tilstrekkelig bidrag, vil elektrisitet være standard tilleggsvarmekilde. Andre enrgikilder og teknologier kan enkelt knyttes til, f. eks. en varmepumpe eller en biobrenner (ved, pellets, flis).

Solvarmeanleggene egner seg både for nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Installasjon i eksisterende bygg er særlig gunstig dersom berederen er moden for utskifting eller når tak/fasade skal utbedres. Solfangerarealet beregnes utfra størrelsen på bygget, energibehovet og arkitekturen. Prinsippene er de samme enten prosjektet er stort eller lite. Når anleggene er satt i drift, vil de fungere automatisk gjennom året og kreve minimalt med vedlikehold

Enkel montering

Aventa-systemet er relativt enkelt å montere. Solfangerne er ikke trykksatte og har lav vekt. Montering av disse krever ingen autorisasjon, og bør gjøres av den/de som jobber med taket eller fasaden – gjerne snekker. Varmesentralen eller berederen kobles til trykkvannet av en VVS-installatør (ett tilknytningspunkt) og styringssystemet installeres av elektriker. Når anleggene er satt i drift, vil de fungere automatisk gjennom året. 

Vedlikehold og drift

Solvarmeanlegg krever ikke spesielt vedlikehold. Driften styres automatisk med dedikerte styringssystemer eller PLS med tilkopling til SD-anlegg.
Det bør være halvårlige ettersyn for å sikre at driften er tilfredsstillende.
Sjekk at:

  • alle solfangemoduler har god gjennomstrømning
  • dreneringssystemet fungerer tilfredsstillende før hver vintersesong
  • systemet er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner, for eksempel stopp av pumper og elementer ved lav vannstand i varmesentraler.

Det er vanlig å inngå en serviceavtale for større anlegg