Nytt senter for energiteknologi til Grenland

Et nytt senter for energiteknologi er under planlegging. Senteret, ICEP, skal lokaliseres i Grenland og bygges rundt et produksjonsanlegg for formgiving av plater i avanserte høytemperaturbestandige polymermaterialer. Slike plater brukes i solenergiprodukter for å redusere kostnader og øke fleksibiliteten. En ny generasjon hybride solpaneler er også under utvikling i samarbeid med ledende europeiske industrier og forskningsinstitusjoner. Disse panelene vil levere både elektrisitet og varme, og er spesielt tilpasset behovene i utviklingsland. ICEP-anlegget vil bli det første i sitt slag i verden og internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner vil delta i utviklingen av senteret.

Flere av de store utfordringene i vår tid krever ny teknologi. Å redusere global oppvarming og sørge for tilgang til rent vann for verdens befolkning er blant de viktigste oppgavene å løse. Økt bruk av fornybar energi er nødvendig for å møte klimatrusselen og i følge FN vil en stadig større andel av behovet for drikkevann måtte dekkes med avsaltet sjøvann, hele 15 % i 2025 mot dagens 5%. Det lille norske selskapet Aventa har tatt initiativet til etablering av et nytt utviklingssenter, ICEP, der norske og internasjonale eksperter kan arbeide målrettet med disse utfordringene.

De beste rammebetingelser for et slikt senter finnes i Grenland i Telemark. Målet er å etablere ny industri og å gjøre bruk av den høye kompetansen som finnes i området, blant annet innen petrokjemi. I tillegg opprettes i samarbeid med lokale partnere en utviklingsavdeling for knoppskyting av nye virksomheter. Interessen fra lokale bedrifter og virkemiddelapparatet er positiv.
”ICEP vil gi et viktig supplement til det allerede brede industrimiljøet i Grenland. Et internasjonalt industrielt senter med fokus på fornybar energi og reduserte utslipp av drivhusgasser, vil dessuten bidra til å øke Norges omdømme som en viktig internasjonal pådriver for et bærekraftig energisystem”, sier ordfører i Porsgrunn Robin Kåss.

Hovedaktiviteten til senteret vil være ekstrudering av strukturerte plater i såkalte «high performance polymers», det vil si avanserte høytemperaturbestandige polymer-/plastmaterialer. Slike plater brukes i produkter som utnytter solenergi til fornybar energiproduksjon til akseptable kostnader. Per i dag finnes det ingen anlegg for ekstrudering av slike høytemperaturbestandige kvaliteter som trengs for å lage solide og varige solenergiprodukter. Planene for det ny senteret møtes derfor med stor interesse fra blant annet Solvay, som er en ledende produsent av avanserte polymermaterialer. Sammen med det internasjonalt ledende solforskningsinstituttet Fraunhofer ISE har de bekreftet at de vil delta i utviklingen av ICEP.

En ny generasjon hybride solpaneler er også under utvikling i samarbeid med europeiske industrier og forskningsinstitusjoner. Panelene vil samtidig levere både elektrisitet og varme, og er spesielt tilpasset behovene i utviklingsland. Å knytte solenergi opp mot den svært energikrevende prosessen med avsalting av sjøvann er svært aktuelt. Da vil rent drikkevann kunne framskaffes mer miljøvennlig og til en lavere kostnad enn ved bruk av konvensjonelle energikilder.

Aventa leverer solvarmeanlegg til Bjørkelangen skole

På Bjørkelangen bygger Aurskog-Høland kommune en ny og klimavennlig skole med flerbrukshall. Aventa har fått kontrakt på leveranse av solvarmeanlegg til prosjektet.

Aventa har nylig inngått avtale om leveranse av solvarmeanlegg til Bjørkelangen skole og flerbrukshall. Hent er totalentreprenør for prosjektet, og sammen med Aventa har de designet et effektivt, energiøkonomisk og miljøriktig varmeanlegg – et konsept som også vil kunne brukes i framtidige prosjekter/leveranser. Skolen skal være en 1-10 trinns skole med plass til 660 elever, og skal etter planen stå ferdig innen april 2018. Den bygges med massivtre-elementer og etter passivhusstandard.

Aurskog-Høland har høye miljøambisjoner og en uttalt visjon om å bruke fornybar energi. 100 kvadratmeter solfangere integrert i skolens sørfasade skal sammen med et flisfyrt fjernvarmeanlegg sørge for oppvarming av både rom og tappevann. Aventas solfangere er produsert i resirkulerbare materialer og systemet er trykkløst og selvdrenerende. Det betyr at man bruker rent vann som energibærer, noe som gir ekstra miljøfordeler.

Det er en økende trend at stat og kommune ønsker solvarmeanlegg på egne bygg.

”Aventa er inne i flere statlige og kommunale prosjekter der solvarme er etterspurt. Vi ser en positiv utvikling for denne teknologien i Norge og synes det er svært spennende at også større prosjekter med profesjonelle byggherrer går for solfangere”, sier daglig leder i Aventa Knut Styrvold.

I tillegg til solfangere skal Aventa levere en varmesentral og et komplett styrings-system som også måler energiproduksjonen fra solvarmeanlegget. Styringssystemet kobles opp mot SD-anlegget. Nedbetalingstiden for hele solvarmeanlegget er beregnet til 7-10 år, mens forventet levetid er minimum 25 år.

Aventa signerer avtale med Statsbygg, region øst om leveranse av solvarmeanlegg til Ilseng Fengsel

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi, og har signert avtale med Aventa om leveranse av nytt solvarmeanlegg til Hedmark fengsel, avd. Ilseng på Hamar. 270 kvadratmeter solfangere skal monteres på sørvendt takflate på Forlegningen og sørge for varmt forbruksvann. Energiforbruket er beregnet til drøyt 70 000 kWh per år og solvarmeanlegget vil dekke nær 60% av dette. Avgjørende for prosjektet var at Aventas solfangere kunne integreres og tilpasses byggets visuelle uttrykk.

Hedmark fengsel, avd. Ilseng ligger i Stange kommune og har ordinær kapasitet på 86 plasser. Solvarmeanlegget skal forvarme tappevann til hygieneformål via en platevarmeveksler før det ettervarmes i eksisterende varmtvannssystem. I tillegg til solfangere skal Aventa levere 6 varmesentraler og et komplett styringssystem som også måler energiproduksjonen fra solvarmeanlegget. Styringssystemet kobles opp mot SD-anlegget. Aventa er totalentreprenør for prosjektet, men leveransen vil skje i samarbeid med lokale entreprenører og installatører. Installasjonen er planlagt gjennomført i tredje kvartal av 2016.

Solvarmeanlegget plasseres i Forlegningen, og solfangerne integreres i SØ-vendte takflater på ‘hovedskipet’. Disse flatene har en helningsvinkel på 27grader og er orientert med 60 graders avvik fra direkte sør. Det er gjort simuleringer av forventet energiutbytte med programmet SolDat. Dette er et simuleringsprogram som kan beregne ytelsen til ikke trykksatte «drain-back» systemer. SolDat er verifisert både mot målinger på faktiske anlegg og ved sammenlikning med simuleringsprogrammet TRANSYS (SINTEF, International Energy Agency –Solar Heating and Cooling Programme). Resultatet viser en forventet årsdekning på 58%.

Hedmark fengsel, avd. Ilseng. Foto: Kriminalomsorgen Hedmark fengsel

Aventa har ferdigstilt ny automatisert produksjonslinje for AventaSolar solfangere

Solenergibedriften Aventa AS har investert betydelige midler i ny ”state of the art” produksjonslinje for solfangere. Anlegget er laget av produsenten FILL i Østerrike, en av verdens ledende leverandører av komplette produksjonslinjer til ulike industrivirksomheter. Produksjonsanlegget automatiserer store deler av produksjonsprosessen for Aventa, sikrer høy og jevn kvalitet og sørger for en årlig kapasitet på 40 000 m2 solfangere på ett skift. Innovasjon Norge har bidratt med lån til investeringen.

Arbeidet med å ta fram produksjonslinjen har vært en krevende prosess. To år har gått siden den første designfasen var gjennomført og til anlegget nå kjøres i gang i produksjons-lokalene i Holmestrand. Maskinen helautomatiserer den mest krevende delen av solfangerproduksjonen, sammenføyning av endekanaler  og absorbatorplater (solfangerens aktive kjerne). Dette gjøres med en infrarød sveisemetode, og hele prosessen tar ikke lenger tid en drøyt 2 minutter per solfanger. Produksjonskapasiteten øker med dette dramatisk, på ett skift vil det være mulig å produsere 40 000 m2 solfanger per år. Aventa har investert store midler i det nye produksjonsanlegget. I tillegg har Innovasjon Norge bidratt med et solid lån.

” -Det var nødvendig for oss å øke produksjonshastigheten, samtidig som det var viktig å tilbakelegge stadiet med manuelle prosesser og den risiko for produksjonsfeil som ligger i det. Ved å velge en av de aller beste leverandørene av produksjonslinjer som samarbeidspartner, opplever vi å ha fått en svært effektiv produksjonsprosess og stor trygghet for at produktene som lages til enhver tid er 100%”,sier daglig leder i Aventa John Rekstad

Produsenten FILL karakteriserer utviklingen og byggingen av Aventas produksjonslinje som pionerarbeid. ” -Prosessen med å forene støpte endekanaler og store ekstruderte absorbatorplater i høytemperatur termoplast representerte betydelig utfordringer. Kravet til presisjon var svært høyt og overgangene måtte være sømløse. Valget av infrarød sveisemetode er banebrytende og har bidratt til en innovativ produksjonslinje for Aventas unike produkt”, sier Dipl—Ing. Jörg Vetter hos FILL

Selv om FILL har hatt en rekke oppdrag for virksomheter knyttet til fornybar energi, er samarbeidet med Aventa det første møtet med termisk solenergi.” – Dette solfangerprosjektet reflekterer på alle måter vår bedriftsstrategi – verdiorientert lederskap og langsiktige bærekraftige løsninger. Vår eier og administrerende direktør, Andreas Fill, har lansert ideen om ikke bare å levere produksjonsutstyr til Aventa, men også å installere Aventas solfangere på taket eller på den sørvendte fasaden av vårt produksjonsanlegg i Gurten”, sier Vetter

Aventa lanserer polymersolfanger med høy ytelse

Et samarbeid mellom Chevron Phillips Chemicals Int. NV og Aventa AS har resultert i en høy-temperatur polymersolfanger, som nå er klar for internasjonal markedsintroduksjon.

Den stabile veksten i  solvarmemarkedet (termisk solenergi) har motivert letingen etter nye materialer til solfangerapplikasjoner. Det amerikanske selskapet Chevron Phillips Chemicals Int. NV har framstilt et foredlet PPS-materiale (Polyfenylensulfid) – Xtel® XE 4500, optimalisert i forhold til solfangerkonseptet utviklet av AventaSolar. Solfangeren møter alle krav som må stilles for å oppnå temperaturbestandighet, god estetikk og kostnadsbesparelse. AventaSolar-konseptet krever et materiale som er tåler permanent kontakt med vann, varierende og høye temperaturer og moderate trykkforhold. Det nye Xtel-materialet har utmerket hydrolyttisk stabilitet og temperaturbestandighet, beholder form, stivhet og dimensjonell stabilitet over tid ved store temperaturvariasjoner.

– AventaSolars solvarmesystem leverer varme til lave kostnader og er samtidig et positivt bidrag til miljøet. Materialet som er utviklet av Chevron Phillips Chemicals, er selve nøkkelen til konseptets suksess. Vi er svært fornøyde med framgangen og resultatene av vårt samarbeid, sier John Rekstad, styreformann i Aventa AS

I solfangeren omdannes energien i sollyset til varme. Denne varmen brukes gjerne til oppvarming av tappevann og romoppvarming. Tradisjonelt lages solfangerkomponenter av metaller som kobber og aluminium, energikrevende å produsere, transportere og installere. Introduksjonen av polymermaterialer tillater nye produksjonsmetoder, reduserer vekt og gir store kostnadsbesparelser i alle ledd fra materialproduksjon til ferdig installert solvarmeanlegg.

Aventas mål var å designe og produsere solfangere i polymermaterialer som er arkitektonisk tiltalende og som kan tilpasses ulike arealer og geometrier på et bygg. Chevron Phillips Chemicals nye Xtel® XE 4500 har åpnet nye muligheter med hensyn til design og miljøbevissthet. AventaSolar-solfangeren kan enten leveres med en sort absorbator eller malt med utvalgte selektive belegg i ulike farger.