Første byggefelt med NorDan Solar-anlegg reiser seg på Moi

I Tunheimsveien på Moi er Blink Hus og Bjerkrheim Trelast i ferd med å bygge det første boligfeltet med NorDan Solar solvarmeanlegg. Feltet består av 9 eneboliger og 12 leiligheter fordelt på 3 bygg. Samtlige eneboliger og et av leilighetsbyggene får installert solfangere, som vil dekke 60% av energibehovet til varmt tappevann.

Prosjektet danner malen for framtidige prosjekter ved at prosjektering, logistikk og installasjon strømlinjeformes. Leveranse og installasjon er identisk for hvert hus.

Aventa, som leverer solfangerne til konseptet, var nylig på befaring på byggeplass. Installatører på prosjektet kunne fortelle om en rask og smidig installasjonsprosess. Solfangerne var ikke satt i drift ennå, men det var betydelig varme å kjenne på innsiden i rommet der solfangeren er montert. Denne veggen isoleres og kles som en vanlig innervegg.

BioSol – nytt konsept for vedovn med vannmantel i kombinasjon med solfangere

BioSol er et helt nytt konsept for effektiv og sikker varmeoverføring fra en vedovn og inn i et vannbårent varmesystem. Når et solvarmeanlegg kobles direkte til varmesystemet, kan oppvarmingen av rom og tappevann dekkes med 100% fornybar energi gjennom hele året – en totalløsning med solenergi og ved.

Moderne boliger bygges med lavenergi- og passivhus-standard. Varmebehovet er relativt lavt, men mange installerer likevel en vedovn eller peis til bruk på kalde dager eller for hyggens skyld. Dette skaper en mismatch mellom energibehovet i rommet der ovnen er plassert og den energien som leveres. Denne utfordringen kan løses ved at man installerer en varmeveksler/vannmantel med en varmebærer som transporterer overskuddet til et varmelager.

Den nye BioSol-løsningen bruker samme prinsippet for varmeoverføring som Aventas solfangersystem. En vannmantel monteres på ovnen og oppvarmet vann transporteres derfra til et ikke-trykksatt varmelager (akkumulatortank). Vannmantelen vil bare være fylt når overskuddsvarme skal transporteres vekk. Overføringen beregnes dynamisk utfra temperaturen i ovnen og i det vannbårne varmeanlegget. Hvis vanntemperaturen nærmer seg kokepunktet, stopper sirkulasjonen og vannet renner tilbake til varmelageret. Den akkumulerte varmen kan brukes til å varme opp andre deler av bygget og/eller tappevannet. Ved å holde forbrenningen på et riktig nivå, reduseres utslipp av partikler og gasser til omgivelsene.

Eksisterende løsninger med vedovn og vannkappe er alle basert på systemer med vann under trykk. Det innebærer en mulig risiko for overoppheting, koking og økt trykk i systemet. Det nye systemet derimot har en innebygget sikkerhetsmekanisme ved at varmelageret holdes trykkløst og at varme bare overføres når de termiske betingelsene er akseptable, hvis ikke er vannmantelen tom for væske. Tømming vil også skje automatisk dersom det oppstår en feil i systemet.

BioSol startet som et utviklingsprosjekt i desember 2014 med 4 prosjektpartnere –Stafa/Stansefabrikken, Frost Produkt, Jøtul og Aventa.  Alle partnere bidrar med signifikante input til det nye konseptet, som består av 3 hovedelementer: ovn/peisinnsats fra Jøtul, en spesialdesignet vannmantel fra Stafa/stansefabrikken og varmelager med spesialutviklet styringssystem fra Aventa. Frost Produkt er ansvarlig for produktdesignet.

 

 

 

 

Testing av effektiviteten i brennkammeret og overføring av ennergi til vannbårent varmesystem

Kvalitative og kvantitative tester gjennomføres fortløpende både i fabrikk og i laboratorium. Alle analyser viser svært god systemoperasjon. Markedsinteressen for kombinerte løsninger med solenergi og vedovn er allerede betydelig. De første BioSol-anleggene installeres denne vinteren hos utvalgte pilotkunder. Dette er fullskala anlegg i nye eneboliger, som vil bli fulgt opp med målinger.

BioSol har fått finansiell støtte fra Norges Forskningsråds stor-skalaprogram for energiforskning –ENERGIX. Programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystemer og energipolitikk, og er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien og andre energipolitiske mål.

Molde videregående skole har fått nytt taklaboratorium

Taklaboratoriet til Molde vgs – solfangere fra Aventa er integrert i fasaden

– et solvarmeanlegg, et drivhus og en fiskedam skal gjøre naturfagene undersøkende og praktiske.

2. september åpnet Molde videregående skole sitt nye taklaboratorium, og ble dermed den første skolen i landet med et uteanlegg etter modell av amerikanske ”rooftop gardens”. Laboratoriet skal først og fremst bidra til å levendegjøre naturfagene gjennom reelle forskningsprosjekter. Et solvarmeanlegg fra Aventa er blant installasjonen som skal brukes i elevforsøk, samtidig som det skal levere energi til ulike formål.

Videre utvikling av alternative energikilder skal være elevoppgaver i vårt nyeste realfag, teknologi og forskningslære. I forbindelse med dette faget har vi opprettet et samarbeid med forskningsmiljøet på Tingvoll som kan tilføre oss vitenskapelig kompetanse. Vi syns vi har klart å utnytte et fantastisk uterom gjennom å utvikle det til et område som vil stimulere til læring og undring. Samtidig har det en fantastisk utsikt, skriver Molde vgs på sine nettsider.

Målet med taklaboratoriet er at det skal aktualisere naturfagundervisningen og gjøre alle realfagene mer undersøkende og praktiske. I tillegg til spennende energiløsninger, har taklaben fått en fiskedam med koier som er en type karpefisk. Her kan elevene lære om arten, om adferd, foring og nedarving av fargenyanser og mønster. Det er også satt opp et drivhus,  der biologiske prosesser som frøspiring, vekst og formering kan studeres. Materialet til undervisningen kan dermed hentes i umiddelbar nærhet . Selv om mye er på plass allerede, har Molde vgs planer om å utvikle taklaboratoriet videre. Nye installasjoner skal komme etter hvert, og elevene skal involveres.

Nye kontrakter til Aventa i Tromsø

Aventa har fått nye kontrakter på leveranse av utstyr for temperaturregulering og energimåling i boligblokker med vannbåren gulvvarme. Blokkene ligger i Strandkanten bydel i Tromsø. Reguleringssystemet skal sørge for kontroll av innetemperatur, måling av energiforbruk og presentasjon av resultatene som grunnlagstall for fakturering.

Strandkanten Bydel er et miljøprosjekt der samtlige leiligheter, ca 1000 til sammen, varmes opp av vannbåren varme, forsynt via fjernvarme fra avfallsforbrenning og varmepumpe. Aventa har allerede levert ca 400 reguleringssystemer over flere år. De nye kontraktene omfatter oppgradering av eksisternde systemer i forbindelse med at de enkelte boretsslagene overtar ansvaret for fakturering internt.

Solvay er ny materialleverandør til Aventas solfanger

Solvay-standen på ISH 2015 – absorbatoren er plassert i front, mens en modell av solfangeren er plassert i en lyssatt monter.

I januar 2015 solgte Chevron Phillips Chemicals Ryton®PPS-aktiviteten sin til det multinasjonale kjemiske industriselskapet Solvay SA, og Solvay ble dermed Aventas nye materialleverandør på solfangersiden. Ny avtale som sikrer både faglig og kommersielt samarbeid i tillegg til fremtidige leveranser er inngått.

Solvay har stor tiltro til Aventas absorbator som er laget av ekstrudert PPS, og ser på denne som et viktig framtidig produkt. Når Solvay stilte ut på ISH-messen i Frankfurt i midten av mars, var derfor AventaSolar-absorbatoren en av produktene som ble eksponert på standen.

ISH er verdens ledende messe innenfor vann og energi. Ingen andre utstillinger har et så skarpt fokus på framtidsrettede temaer som bevaring av jordas ressurser og bruk av fornybar energi.

Internasjonale eksperter imponert av solhusene til OBOS i Stenbråtlia

Tidligere denne måneden inviterte Aventa nærmere 40 europeiske solenergieksperter til befaring på OBOS sitt nye passivhusfelt på Stenbråtlia, der 34 rekkehus har fått integrert hvert sitt solvarmeanlegg fra Aventa i sørvendt tak eller i balkongvegg. ”Dette boligprosjektet representerer framtiden for bærekraftige byggeprosjekter, der solfangere smelter sammen med bygningskroppen og tilfører ikke bare energimessige gevinster men også visuelle kvaliteter”, sier ansvarlig arkitekt hos OBOS, Hans Dahl, som deltok på befaringen sammen med prosjektleder Egil Wahl.

Det Europeiske samarbeidprosjektet SCOOP ( Solar COllectors made Of Polymers), har gjennom flere år arbeidet med å utvikle polymersolfangere som kombinerer god funksjonalitet og estetikk med økonomisk konkurransedyktighet.  Det var partnere  fra dette konsortiet og medlemmer i IEA SHC Task 39 ”Polymeric materials for solar thermal applications” som besøkte Stenbråtlia. ”Med solvarmeanleggene på Stenbråtlia  demonstrerer vi  at estetikk og kostnadseffektivitet er kompatibelt”, uttaler Michael Köhl, teamleder ved Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE og prosjektleder for både  SCOOP og IEA-SHC Task 39. ”Forskningsresultater fra de senere årene har vist at polymermaterialer er svært velegnet til framstilling av moderne solfangere, her viser vi det i praksis”, sier Köhl.

Aventa er en av deltakerne i SCOOP, og det er Aventas polymersolfangere som er installert på Stenbråtlia. Solfangerne gir varme til både tappevann og romvarme. Romvarmen fordeles gjennom et vannbårent gulvvarmeanlegg. Systemene er enkle og relativt lite arbeidskrevende å installere – en klar fordel ved polymer-konstruksjoner.

Byggeleder hos entreprenør Wegger og Kvalsvik, Kristian Stoll, holdt en presentasjon om de praktiske sidene ved gjennomføring av et stort byggeprosjekt med solenergi. Han pekte på at snekkeren er rette fagperson for integrering av solfangere i bygg fordi de er vant til å jobbe nøyaktig med store flater på tak og vegg. Denne tilnærmingen er helt ny innen solvarmebransjen, som nærmest utelukkende bruker rørleggere som installatører.

Husene på Stenbråtlia er passivhus og har fått en rekke kvaliteter som skal sikre høy bokomfort og minimalt energiforbruk. ”Dette boligprosjektet demonstrerer at vi med stor suksess kan kombinere et komfortabelt inneklima og fornybar energi med et estetisk design”, forteller Egil Wahl til svært imponerte tilhørere. Prosjektet er et forbilledlig eksempel, ikke bare i norsk, men også i europeisk sammenheng.

NorDan Solar – spennende referanseprosjekter installert og i drift

NorDan Solar på enebolig i Stavern

NorDan og Aventa har sammen laget en løsning for integrering av solfangere i vindus-konstruksjoner. I sommer har vi installert to nye referanseanlegg, ett på et bolighus i Stavern og ett på den nye klimalaben til Otta videregående skole. Anleggene har fine kombinasjoner av vinduer og solfangere i fasade.

NorDan Solar består av en energiproduserende solfanger som monteres inn i en vindusramme bak et spesialglass. Solfangeren kobles med en rørforbindelse til en spesialdesignet varmtvannsbereder fra OSO, som er optimalisert for dette konseptet.

NorDan Solar passer godt for både nybygg og rehabiliterings-prosjekter. Det er satt sammen standardpakker for boliger som består av 7-9 kvadratmeter solvinduer, varmtvannsbereder, styringssystem og rørføring. En slik pakke dekker normalt 50-60 % av tappevannsbehovet til en gjennomsnittsfamilie. Større prosjekter vurderes individuelt.

Den store gevinsten med dette nye solvarmeproduktet er at det er pakket inn i et element som tømrere og andre tradisjonelle bygningsarbeidere kjenner seg igjen i og er vant til å håndtere på byggeplass. Det blir som å sette inn et vanlig vindu.

NorDan Solar på Solenergidagen 2014

Under tittelen ”Integrering av solenergi i bygningsmaterialer – realisering av NorDan Solar” presenterte  produktutviklingsdirektør i NorDan, John Olav Rasmussen, konseptet på Solenergidagen den 9. mai.

Solenergi – fra vekst til volum var tema for Solenergidagen 2014, som gikk av stabelen på Thon Hotel Opera den 9. mai. 170 deltakere fra næringsliv, myndigheter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner lyttet til interessante foredrag fra både norske og internasjonale aktører. Arrangementet ble åpnet av Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft, som konstaterte at vi er i startfasen av en solenergirevolusjon.

Bedre tilgjengelighet og inngrep med bygningsindustrien er tidligere pekt på som suksesskriterier for volumleveranser av solenergi. NorDan har, sammen med  Aventa og OSO tatt utfordringen på alvor og utviklet et solfanger i vindu-konsept. Under tittelen ”Integrering av solenergi i bygningsmaterialer – realisering av NorDan Solar” presenterte  produktutviklingsdirektør i NorDan, John Olav Rasmussen, konseptet på Solenergidagen.

NorDan har vist fram NorDan Solar på flere messer det siste året, og responsen har vært udelt positiv. Enkel installasjon og det at installatører jobber med kjente elementer er viktige årsaker til den gode mottakelsen. At store, anerkjente leverandører til byggemarkedet satser på sol gir akkurat de signalene bransjen trenger.

Vinnerne av NorDan Solar-konkurransen er kåret

Under Bygg Reis Deg 2013 utlyste NorDan en stor konkurranse der de inviterte både private og profesjonelle aktører til å sende inn prosjektforslag med spennende løsninger for solfanger i fasade. Konkurransen representerte NorDans kick-off for solfanger i vindu-satsningen, et nytt konsept der Aventas solfanger integreres i NorDans vindusramme bak et spesialglass.

2 spennende vinnerprosjekter på delt førsteplass

Interessen for konkurransen var overveldende og juryen satt til slutt med 50 prosjekter til vurdering. Mange prosjekter var svært godt dokumenterte og mer enn velegnede for en NorDan Solar-installasjon, så utvelgelsen var ikke enkel. Til slutt stod det mellom to likeverdige kandidater det var umulig å skille mellom. Resultatet ble to førstepriser.  Begge vinnerprosjektene realiseres i år.

1. pris til familien Haneberg fra Flekkefjord

Familien Haneberg fra Flekkefjord

Familien Haneberg fra Flekkefjord skal bygge en flott enebolig i Rauli. Huset vender mot sør-vest og har god solinnstråling fra morgen til kveld. 7 m2 solfanger i fasaden vil sørge for mesteparten av varmtvannsoppvarmingen.

 

1.pris til Bjørn Helge Rømen og Eva Borch-Jenssen fra Stavern

Bjørn Helge Rømen og Eva Borch-Jenssen bygger en fantastisk enebolig i Stavern med unik beliggenhet og utsikt over store deler av Skagerak og ytre Oslofjord. Solfangere plasseres i fasaden i 2. etasje og skal bidra til både varmt tappevann og romvarme i samspill med andre energiteknologier. Bjørn Helge Rømen har lang erfaring med fornybare energiløsninger og satt også som styremedlem i Norsk Solenergiforening for Oslo Energi på 90-tallet.

Passivhusene på Stenbråtlia reiser seg – BBC på besøk

Torsdag 5. desember var BBC på plass på Stenbråtlia med kamera og mikrofon. Prosjektleder Egil Wahl hos OBOS viste rundt på byggeplass og beskrev både isolasjonsstandard, gode vinduer, behagelig gulvvarme, ventilasjonssystem med varmegjenvinning og ikke minst Aventas solvarmeanlegg.

De nye rekkehusene til OBOS i Stenbråtlia på Mortensrud reiser seg nå i stor fart. Boligene har en rekke kvaliteter som skal sikre høy bokomfort og minimalt energiforbruk. Det er snakk om passivhus med energimerke A.

Stenbråtlia er et forbildeprosjekt i SINTEFs forskning på passivhus og lavenergihus. I forrige måned ble nettopp SINTEF kontaktet av BBC, som ønsket å lage en reportasje om godt norsk byggeri. Stenbråtlia ble foreslått som eksempel-prosjekt, og BBC tok turen for å inspisere byggene som er under oppføring og løsningene som er valgt for å sikre beboer et behagelig og sunt inneklima og lave energiregninger.

Reportasjen skal inn som en del av et BBC-program, der det settes søkelys på dårlige britiske boliger og hvilke utfordringer de representerer i den kaldeste årstiden.