Kontrollmåling av solvarme i passivhus

- høyere energiforbruk enn forventet, men solfangerne leverer som de skal

I 2014 ble det oppført 34 passivhus på Mortensrud utenfor Oslo. Alle husene har vannbåren oppvarming og et solfangeranlegg på ca. 14 m2 som bidrar til varmtvannsberedning og romoppvarming.

Prosjektet var et demonstrasjonsobjekt i det EU finansierte prosjektet SCOOP, og ble gjenstand for omfattende internasjonal oppmerksomhet på grunn av sin arkitektur og de energitekniske løsningene som ble valgt. Prosjektet ble også presentert som et forbildeprosjekt i BBC og i en rekke internasjonale publikasjoner.

Etter 5 års drift er det nå gjort en ettervurdering av energiforbruk og solenergiutbytte for boligene. Aventa, som leverte solvarmeanlegget, hadde beregnet en årsdekning med solenergi på ca. 3 000 kWh/år. Siden boligene ble bygget etter passivhus-standard, var totalt varmebehov estimert av byggherre til ca. 5 000 kWh, slik at solenergidekningen ville bli om lag 60 % av det årlige varmebehovet. Analysen, støttet av målinger fra SINTEF, viser at solvarmeanlegget leverer akkurat som forventet, ca. 3 000 kWh/år, men at behovet for romvarme ble underestimert med nesten 70 %. Soldekningsgraden blir derved «bare» 50 % av varmebehovet.

Prosjektet Stenbråtlia var et pilotprosjekt som stilte utbyggerne på en rekke utfordringer der nye løsninger skulle implementeres. Likevel kan man konkludere med at solvarmeanlegget har en høyere dekningsgrad for kombianlegg, anlegg der solvarme brukes til både tappevann og romvarme, enn det ENOVA mener man kan forvente. Ifølge ENOVA kan man forvente at solvarme kan bidra med ca. 50 % av energien til varmtvannsberedning, mens kombinerte anlegg der romvarme utgjør en vesentlig andel av behovet typisk vil oppnå 30 % soldekningsgrad. Når Stenbråtlia kan vise til en soldekningsgrad på 50 % for et kombinert varmtvanns- og romvarmeanlegg, må prosjektet ansees som meget godt under norske forhold.

Stenbråtlia er med på å understreke at solvarme er et viktig virkemiddel i vår streben etter å gjennomføre det grønne skiftet.

Solvarme i landbruket er en god ide

Interessen for solenergi er stor i landbruket. Mange bønder vurderer å investere i sol på eget gårdsbruk for å få en større selvforsyningsgrad av strøm og varme. I slutten av april arrangerte Landbrukskontoret i Aremark, Rømskog og Marker dybdekurs om solenergi i samarbeid med Norges Vel og Klima Østfold. Kurset ble holdt i Marker rådhus og var overtegnet med venteliste. Aventa informerte om hvilke energibehov som kan dekkes med solvarme og hvordan dette kan gjøres i praksis.

Living in Lightbox som visningshus for Områdefornyelsen Kulbanevejkvarteret

Det CO2-nøytrale aktivhuset Living in Lightbox har fått ny lokalisering. Testhuset, som har solfangere fra Aventa integrert i sørfasaden, er flyttet fra utstillingsområdet ved arkitekthøyskolen i København til Kulbaneveien i Valby. Visningshuset ligger lett tilgjengelig for besøkende og skal romme ”Områdefornyelsen Kulbanevejkvarteret”, som er kommunens avdeling for revitalisering av dette området.
I tillegg til solfangere, har huset bygningsintegrerte solceller og moderne batteriteknologi. Det er tilknyttet elektrisitet, vann og avløp, og vil bli fulgt opp med energimålinger.

Aventa har tatt internasjonal patent på termosyfon-solfanger

Sammen med det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer ISE, har Aventa fått godkjent europa-patentet for det nye termosyfonkonseptet for solvarme. Produktet er også patentbeskyttet i Kina.

Systemet er et selvsirkulerende oppvarmingssystem (termosyfon) for tappevann basert på polymersolfangere. Systemet opererer automatisk uten behov for elektrisitet, pumper og styring, og det har en gunstig pris. At solfangerne er laget i polymermaterialer betyr at det ikke er fare for korrosjon og den lave vekten gjør at de er enkle å håndtere.

Solenergi er ofte den best egnede energikilden for å generere både strøm og varme i flyktningeleire. UNHCR kjøpte nylig 80 termosyfonsystemer fra Aventa, som skal brukes til oppvarming av vann til hygieneformål i flere flykningeleire i Uganda. Det er også levert termosyfoner til det italienske selskapet EDILSIDER S.p.A Modular Housing, som lager boligenheter for flykningeleire og der solfangerne skal integreres i bygningsskallet.

Første solvarmeprosjekt i Boligbygg Oslo KF sin historie

I Dr. Dedichensvei 26 C på Trosterud har Boligbygg Oslo KF bygget en ny lavblokk med 10 leiligheter for vanskeligstilte. Den nye blokka er bygget etter passivhus-standard, og har fått installert solfangere fra Aventa i sørvendt takflate. Dette er første gang Boligbygg tar solvarme i bruk. Sammen med en bergvarmepumpe skal solfangerne levere energi til både oppvarming og til varmt tappevann. Varmen fordeles med vannbåren gulvvarme. 

NP-Bygg har vært hovedentreprenør i prosjektet, som ble formelt overlevert til byggherre forrige uke. Installasjon av solvarmeanlegget har Rørleggerkontakten stått for.

Solfangere på taket av Dr. Dedichens vei 26 C
Illustrasjon:Aventa AS

UNHCR kjøper solfangere for å bedre sanitærforholdene i flyktningeleire 

Mange arbeider for at kriserammede mennesker skal ha tilgang til rimelige, pålitelige, bærekraftige og moderne energitjenester. Solenergi er ofte den best egnede energikilden for å generere både strøm og varme i flyktningeleire. Fotovoltaiske systemer sørger for lys og drift av elektonisk utstyr, solkokere brukes til matlaging og soltermiske systemer produserer varmt vann til sanitæranlegg.

Interessen for solvarmeanlegg sterkt økende, og mye tyder på at solvarmesystemer vil bli brukt i en langt større skala i årene som kommer for å dekke det enorme behovet for varmt tappevann til hygieneformål. Aventa sendte nylig 80 stand-alone solfangere til Uganda. Leveransen er den første via UNHCR.

Les mer i artikkel publisert av Solarthermalworld.org

AventaSolar thermosiphon systems klare for transport til Uganda.
Foto: Aventa

Aventa med i nytt EU-prosjekt – solfangere i kombinasjon med fjernvarme

Aventa med i nytt EU-prosjekt - solfangere i kombinasjon med fjernvarme

Et nytt Horizon 2020-prosjekt – RELaTED – er satt i gang, med fokus på varmeleveranse fra solfangere inn i fjernvarmeanlegg. Det nye i prosjektet er at solfangerne er desentralisert, det vil si at varmen produseres hos sluttkunde og ikke i egne solfangerparker. Solfangere integreres i byggene der varmen skal brukes i stedet for å beslaglegge store landarealer.

Fjernvarme er blant de meste effektive varmefordelingssystemene i urbane områder, og en nøkkel i arbeidet med dekarbonisering i de fleste europeiske byer. Ved å bruke fornybare energikilder reduseres fotavtrykket ytterligere. Tradisjonelt er fjernvarmeanleggene organisert med en sentral energiproduksjon med fordelingssystem ut til de enkelte forbruksstedene.

RELaTED vil introdusere et innovativt konsept der et nettverk av lavtemperatur energikilder/-teknologier (solfangere, varmepumper) kan inkorporeres i et lavtemperatur fjernvarmesystem. Målet er å redusere driftskostnader knyttet til varmetap og samtidig gjøre systemene grønnere uten store investeringskostnader.

RELaTED-konseptet skal demonstreres i fem ulike fjernvarmenett, både nye og eksisterende, i Danmark, Estland, Serbia og Spania. Strategien er på mange måter den samme som for elektriske smart grids, der sluttkunder er både konsumenter og produsenter (plusskunder). Aventa er leverandør av solfangere i prosjektet.

9 ulike nasjoner er engasjert i RELaTED og prosjektet vil vare ut 2021

Les også Ragnhild Bjelland-Hanley, Generalsekretær i Norsk Solenergiforening, sin artikkel om solvarme i fjernvarmeanlegg:  VVS Aktuelt november 2017

 

Aventa godkjent som leverandør til UNHCR

Aventa har fått godkjenning som leverandør til FNs Høykommisær for flyktninger, UNHCR. Forretningspotensialet er stort og har en sterk sosial profil. Første leveransekontrakt er allerede undertegnet, 80 stand-alone solfangere skal sendes til en flyktningleir i Uganda i løpet av Q1 2018.  Solfangerne skal levere varmt vann til hygieneformål, og plasseres på bakken i nærheten av lokale administrasjonsbygg.

Behovet for varmt tappevann er stort i flyktningleire og også i andre FN-prosjekter. Aventa tilbyr et selvsirkulerende oppvarmingssystem (termosyfon) for tappevann basert på polymersolfangere. Systemet opererer automatisk uten behov for elektrisitet, pumper og styring, og det har en gunstig pris. At solfangerne er laget i polymermaterialer betyr at det ikke er fare korrosjon og den lave vekten gjør at de er enkle å håndtere.

Representanter fra UNHCR besøkte Aventa og produksjonsanlegget vårt tidlig i oktober, og det har vært en grundig gjennomgang av både produktet og produksjonsprosessen. Godkjenningen av Aventa som leverandør og Termosyfon-solfangerne som egnet produkt kom i løpet av november. UNHCR har nå etablert et samarbeid mellom Aventa og EDILSIDER S.p.A Modular Housing. EDILSIDER er en kontrahert leverandør til UNHCR på små prefabrikkerte modul-hus til flyktningleire. 

Solvarmeanlegget på Ilseng fengsel formelt overlevert til Statsbygg

Da er solvarmeanlegget på Ilseng fengsel formelt overlevert til Statsbygg etter 6 mnd problemfri prøvedrift. Energiutbyttet måles kontinuerlig og viser godt samsvar med energiberegninger som ble gjort i forkant – til tross for lavere solinnstråling enn i et normalår.

Solvarmeanlegg Ilseng Fengsel
Energimåling Ilseng fengsel for perioden mai-september 2017