Kontrollmåling av solvarme i passivhus

- høyere energiforbruk enn forventet, men solfangerne leverer som de skal

I 2014 ble det oppført 34 passivhus på Mortensrud utenfor Oslo. Alle husene har vannbåren oppvarming og et solfangeranlegg på ca. 14 m2 som bidrar til varmtvannsberedning og romoppvarming.

Prosjektet var et demonstrasjonsobjekt i det EU finansierte prosjektet SCOOP, og ble gjenstand for omfattende internasjonal oppmerksomhet på grunn av sin arkitektur og de energitekniske løsningene som ble valgt. Prosjektet ble også presentert som et forbildeprosjekt i BBC og i en rekke internasjonale publikasjoner.

Etter 5 års drift er det nå gjort en ettervurdering av energiforbruk og solenergiutbytte for boligene. Aventa, som leverte solvarmeanlegget, hadde beregnet en årsdekning med solenergi på ca. 3 000 kWh/år. Siden boligene ble bygget etter passivhus-standard, var totalt varmebehov estimert av byggherre til ca. 5 000 kWh, slik at solenergidekningen ville bli om lag 60 % av det årlige varmebehovet. Analysen, støttet av målinger fra SINTEF, viser at solvarmeanlegget leverer akkurat som forventet, ca. 3 000 kWh/år, men at behovet for romvarme ble underestimert med nesten 70 %. Soldekningsgraden blir derved «bare» 50 % av varmebehovet.

Prosjektet Stenbråtlia var et pilotprosjekt som stilte utbyggerne på en rekke utfordringer der nye løsninger skulle implementeres. Likevel kan man konkludere med at solvarmeanlegget har en høyere dekningsgrad for kombianlegg, anlegg der solvarme brukes til både tappevann og romvarme, enn det ENOVA mener man kan forvente. Ifølge ENOVA kan man forvente at solvarme kan bidra med ca. 50 % av energien til varmtvannsberedning, mens kombinerte anlegg der romvarme utgjør en vesentlig andel av behovet typisk vil oppnå 30 % soldekningsgrad. Når Stenbråtlia kan vise til en soldekningsgrad på 50 % for et kombinert varmtvanns- og romvarmeanlegg, må prosjektet ansees som meget godt under norske forhold.

Stenbråtlia er med på å understreke at solvarme er et viktig virkemiddel i vår streben etter å gjennomføre det grønne skiftet.

Solvarme i landbruket er en god ide

Interessen for solenergi er stor i landbruket. Mange bønder vurderer å investere i sol på eget gårdsbruk for å få en større selvforsyningsgrad av strøm og varme. I slutten av april arrangerte Landbrukskontoret i Aremark, Rømskog og Marker dybdekurs om solenergi i samarbeid med Norges Vel og Klima Østfold. Kurset ble holdt i Marker rådhus og var overtegnet med venteliste. Aventa informerte om hvilke energibehov som kan dekkes med solvarme og hvordan dette kan gjøres i praksis.

Living in Lightbox som visningshus for Områdefornyelsen Kulbanevejkvarteret

Det CO2-nøytrale aktivhuset Living in Lightbox har fått ny lokalisering. Testhuset, som har solfangere fra Aventa integrert i sørfasaden, er flyttet fra utstillingsområdet ved arkitekthøyskolen i København til Kulbaneveien i Valby. Visningshuset ligger lett tilgjengelig for besøkende og skal romme ”Områdefornyelsen Kulbanevejkvarteret”, som er kommunens avdeling for revitalisering av dette området.
I tillegg til solfangere, har huset bygningsintegrerte solceller og moderne batteriteknologi. Det er tilknyttet elektrisitet, vann og avløp, og vil bli fulgt opp med energimålinger.

Moelv skole, flerbrukshall og svømmehall

Aventa har levert 450 kvadratmeter solfangere til den nye svømmehallen på Moelv i Ringsaker kommune. Svømmehallen er bygget i tilknytning til Moelv skole og flerbrukshall, og solvarmeanlegget er det største anlegget som er installert på et enkelt bygg i Norge.

Solfangerne er montert i stativer på flatt tak. Det er satt opp til sammen 7 solfangerrader, med 40 solfangermoduler fordelt på 10 seksjoner i hver rad. GK Rør Gjøvik har stått for installasjonen med støtte fra Aventa. Energien fra solvarmeanlegget brukes til forvarming av tappevann til et felles garderobeanlegg for svømmehallen og flerbrukshallen og til oppvarming av svømmebasseng og terapibasseng. Energiproduksjonen fra solfangerne måles kontinuerlig og vises i SD-anlegget.

Anlegget er det største som er installert på et enkelt bygg i landet. Her vil det årlige energiutbyttet være rundt 180.000 kWh. Premisset var at Moelv-anlegget skulle være etter passivhus-standarden, og dermed ble solfangere den eneste løsningen. 
(
Prosjektleder i Sweco, Stein Skinstad)

Solfangerne er montert med en hellningsvinkel på 45 grader og er orientert mot sør. Systemet er ikke trykksatt, og er såkalt selvdrenerende (drain-back). Det er rent vann som sirkulerer i fangerne, ingen tilsetting av glykol/frostvæske. Det er gunstig både med tanke på effektiviteten og miljøet.

I tillegg til solfangere, har Aventa levert 2 akkumulatortanker/varmelagre med et volum på 6,75 m3 hver. Vi har også levert et komplett styringssystem, som sørger for optimal drift av solvarmeanlegget og som samtidig logger energiproduksjonen til enhver tid.

Aventa har tatt internasjonal patent på termosyfon-solfanger

Sammen med det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer ISE, har Aventa fått godkjent europa-patentet for det nye termosyfonkonseptet for solvarme. Produktet er også patentbeskyttet i Kina.

Systemet er et selvsirkulerende oppvarmingssystem (termosyfon) for tappevann basert på polymersolfangere. Systemet opererer automatisk uten behov for elektrisitet, pumper og styring, og det har en gunstig pris. At solfangerne er laget i polymermaterialer betyr at det ikke er fare for korrosjon og den lave vekten gjør at de er enkle å håndtere.

Solenergi er ofte den best egnede energikilden for å generere både strøm og varme i flyktningeleire. UNHCR kjøpte nylig 80 termosyfonsystemer fra Aventa, som skal brukes til oppvarming av vann til hygieneformål i flere flykningeleire i Uganda. Det er også levert termosyfoner til det italienske selskapet EDILSIDER S.p.A Modular Housing, som lager boligenheter for flykningeleire og der solfangerne skal integreres i bygningsskallet.

Leilighetsbygg Dr. Dedichensvei

I Dr. Dedichensvei 26 C på Trosterud har Boligbygg Oslo KF bygget en ny lavblokk med 10 leiligheter for vanskeligstilte. Den nye blokka er bygget etter passivhus-standard, og har fått installert solfangere fra Aventa i sørvendt takflate. Dette er første gang Boligbygg tar solvarme i bruk. 

70 kvadratmeter solfangere skal sørge for varmt tappevann til leilighetene, og vil dekke store deler av energibehovet med gratis solenergi. Anlegget skal samvirke med en bergvarmepumpe.

Maksimaleffekten til solfangeren er 700 W/m2, men rett vestlig orientering vil redusere utbyttet noe. Størrelsen på anlegget er dimensjonert utfra en ønsket dekningsgrad på rundt 50%. I følge beregninger er energibehovet til tappevannsoppvarming 22 000 kWh/år og solfangerne vil produsere rundt 12 200 KWh/år – altså 55% dekning.

Bjørkelangen skole

Aurskog-Høland kommune har bygget en ny og klimavennlig skole med flerbrukshall på Bjørkelangen. 105 kvadratmeter AventaSolar-solfangere er integrert i skolens sørfasade. 

Aventas solfangere er produsert i resirkulerbare materialer og systemet er trykkløst og selvdrenerende, med rent vann som energibærer. Sammen med et et flisfyrt fjernvarmeanlegg, sørger solfangerne for oppvarming av rom og tappevann. Nedbetalingstiden for hele solvarmeanlegget er beregnet til 7-10 år, mens forventet levetid er minimum 25 år.

Aventa har også levert varmesentralen og  et komplett styringssystem som måler energiproduksjon fra solvarmeanlegget. Styringssystemet er koblet opp mot SD-anlegget.

Skolen er en 1-10 trinns-skole med plass til 660 elever. Den er bygget med massivtre-elementer og etter passivhusstandard.

Første solvarmeprosjekt i Boligbygg Oslo KF sin historie

I Dr. Dedichensvei 26 C på Trosterud har Boligbygg Oslo KF bygget en ny lavblokk med 10 leiligheter for vanskeligstilte. Den nye blokka er bygget etter passivhus-standard, og har fått installert solfangere fra Aventa i sørvendt takflate. Dette er første gang Boligbygg tar solvarme i bruk. Sammen med en bergvarmepumpe skal solfangerne levere energi til både oppvarming og til varmt tappevann. Varmen fordeles med vannbåren gulvvarme. 

NP-Bygg har vært hovedentreprenør i prosjektet, som ble formelt overlevert til byggherre forrige uke. Installasjon av solvarmeanlegget har Rørleggerkontakten stått for.

Solfangere på taket av Dr. Dedichens vei 26 C
Illustrasjon:Aventa AS

UNHCR kjøper solfangere for å bedre sanitærforholdene i flyktningeleire 

Mange arbeider for at kriserammede mennesker skal ha tilgang til rimelige, pålitelige, bærekraftige og moderne energitjenester. Solenergi er ofte den best egnede energikilden for å generere både strøm og varme i flyktningeleire. Fotovoltaiske systemer sørger for lys og drift av elektonisk utstyr, solkokere brukes til matlaging og soltermiske systemer produserer varmt vann til sanitæranlegg.

Interessen for solvarmeanlegg sterkt økende, og mye tyder på at solvarmesystemer vil bli brukt i en langt større skala i årene som kommer for å dekke det enorme behovet for varmt tappevann til hygieneformål. Aventa sendte nylig 80 stand-alone solfangere til Uganda. Leveransen er den første via UNHCR.

Les mer i artikkel publisert av Solarthermalworld.org

AventaSolar thermosiphon systems klare for transport til Uganda.
Foto: Aventa