Aventa godkjent som leverandør til UNHCR

Aventa har fått godkjenning som leverandør til FNs Høykommisær for flyktninger, UNHCR. Forretningspotensialet er stort og har en sterk sosial profil. Første leveransekontrakt er allerede undertegnet, 80 stand-alone solfangere skal sendes til en flyktningleir i Uganda i løpet av Q1 2018.  Solfangerne skal levere varmt vann til hygieneformål, og plasseres på bakken i nærheten av lokale administrasjonsbygg.

Behovet for varmt tappevann er stort i flyktningleire og også i andre FN-prosjekter. Aventa tilbyr et selvsirkulerende oppvarmingssystem (termosyfon) for tappevann basert på polymersolfangere. Systemet opererer automatisk uten behov for elektrisitet, pumper og styring, og det har en gunstig pris. At solfangerne er laget i polymermaterialer betyr at det ikke er fare korrosjon og den lave vekten gjør at de er enkle å håndtere.

Representanter fra UNHCR besøkte Aventa og produksjonsanlegget vårt tidlig i oktober, og det har vært en grundig gjennomgang av både produktet og produksjonsprosessen. Godkjenningen av Aventa som leverandør og Termosyfon-solfangerne som egnet produkt kom i løpet av november. UNHCR har nå etablert et samarbeid mellom Aventa og EDILSIDER S.p.A Modular Housing. EDILSIDER er en kontrahert leverandør til UNHCR på små prefabrikkerte modul-hus til flyktningleire. 

Funkisplusshus i Ulstein

Funkisplusshus i Ulstein kommune

Eneboligen på Flø utenfor Ulsteinvik er bygget i funkisstil, har universell utforming og produserer sin egen energi.

Foto: Lidun Hareide

Med støtte fra Husbanken er det bygget et moderne plusshus, der ulike fornybare energiteknologier tas i bruk. Både solfangere og solceller er installert for å gjøre bygget selvforsynt med strøm og varme.

Aventa har levert solfangerne, som fra utsiden ser ut som store vinduer. Vinduene er ikke gjennomsiktige, bak glasset er solfangerne integrert i vinduskarmer fra NorDan. Her varmes det opp vann som leveres til en 1400 liter stor lagertank. Derfra går varmen til tappevannssystemet og til vannbåren gulvvarme.

En peisovn er integrert i varmesystemet, og leverer varme til den samme lagertanken.

Foto: Lidun Hareide

Les om prosjektet på : https://lidunskapen.wordpress.com/

Hedmark fengsel avdeling Ilseng

Hedmark fengsel avdeling Ilseng

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi og har installert solvarmeanlegg fra Aventa på Hedmark fengsel, avdeling Ilseng.

  • Aktivt solvarmeareal = 223 m2. Solfangerne er montert på sørvendt takflate på Forlegningen og sørger for 60% energidekning av varmtvannsforbruket (behov: 3050 l/dag , 70.15 MWh/år)
  • Solfangerne er takintegrert med 27° helningsvinkel. Takflaten er orientert -60° mot øst (syd=0°)
  • Akkumulatortankvolumet er på 8.4 m3, fordelt på 6 varmesentraler

6 varmesentraler lagrer varmen fra solfangerne og fordeler energien etter behov. Sentralene er plassert i vaskeriet i nærheten av teknisk rom.

Styringssystemet sørger for maksimal innhøsting av solenergi. Driften av solvarmeanlegget bestemmes av temperaturmålinger i varmelager og solfanger. Sikkerhetsfunksjoner beskytter mot skader som følge av frost eller overoppheting. Styringssystemet måler også kontinuerlig energiproduksjonen fra anlegget – den energien som faktisk utnyttes.

Energirapport

Anlegget på Ilseng ble fulgt nøye i prøvedriftsperioden fra mai til september 2017 og resultatene fra utbyttemålingene ble sammenliknet med energiberegningene som ble gjort i forkant av installasjonen. Resultatene viser godt samsvar til tross for at solinnstrålingen var lavere enn i et normalår.

Solvarmeanlegget på Ilseng fengsel formelt overlevert til Statsbygg

Da er solvarmeanlegget på Ilseng fengsel formelt overlevert til Statsbygg etter 6 mnd problemfri prøvedrift. Energiutbyttet måles kontinuerlig og viser godt samsvar med energiberegninger som ble gjort i forkant – til tross for lavere solinnstråling enn i et normalår.

Solvarmeanlegg Ilseng Fengsel
Energimåling Ilseng fengsel for perioden mai-september 2017

Siemens og Aventa vil bygge produksjonsanlegg for sol- og miljøteknologi på Herøya

Siemens og Aventa har signert en intensjonsavtale om bygging av ny miljøfabrikk i Industriparken på Herøya. Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.

– Verden trenger mer effektive løsninger for fornybar energiproduksjon, og anlegget på Herøya skal bli en spydspiss innen forskning og produksjon av polymermaterialer (plastmateriale) som skal utnytte solenergi bedre og på sikt bidra til at man kan produsere ferskvann fra saltvann, sier daglig leder i Aventa, John B. Rekstad.

Anlegget på Herøya vil bli det første i sitt slag i verden og prosjektet støttes av Innovasjon Norge. Med på laget har Aventa også fått med industriselskapet Siemens som skal bl.a. bidra med digitale løsninger som skal sikre avansert overvåkning og styring av prosessene i anlegget.

– Norske industribedrifter er avhengige av å jobbe smartere enn konkurrenter i lavkostland og derfor er digitalisering av prosessene helt avgjørende. Aventa har skjønt dette og vi har derfor startet et samarbeid for å få på plass en av verdens mest avanserte produksjonslinjer i sitt slag, sier salgsdirektør i Siemens, Arne Bergun.

Detaljutformingen av fabrikken vil skje i samarbeid med ledende internasjonale produsenter av produksjonsmaskiner og av avanserte polymermaterialer. I det forberedende arbeidet deltar også Norner og Industriparken i Herøya.

Partene tar sikte på at forprosjektet skal være avsluttet innen utgangen av året, og at de konkrete etableringsarbeidene starter opp rett over nyttår.

Greske byggkonsulenter og eiendomsforvaltere til Norge for å se på Aventas solvarme-installasjoner

Hellas er i Europa-toppen når det gjelder solvarmeinstallasjoner, og det finnes mange lokale utstyrsprodusenter. Likevel har en gruppe byggkonsulenter og eiendomsforvaltere fått øynene opp for Aventas teknologi og ønsker å implementere bygningsintegrerte polymersolfangere i framtidige prosjekter.

Nylig var en delegasjon fra Tessaloniki i Norge for å se på bygg med solvarmeanlegg fra Aventa. Vi besøkte blant annet Ilseng fengsel, der 270 kvadratmeter solfangere er integrert i taket på Forlegningen, og nye Bjørkelangen skole med 100 kvadratmeter solfangere i fasade.

De greske ekspertene lot seg imponere av både fengsel og skole, og de sier at mulighetene er store for at det kan komme en bestilling fra Hellas også – mest sannsynlig til et sykehusprosjekt.

Nytt senter for energiteknologi til Grenland

Et nytt senter for energiteknologi er under planlegging. Senteret, ICEP, skal lokaliseres i Grenland og bygges rundt et produksjonsanlegg for formgiving av plater i avanserte høytemperaturbestandige polymermaterialer. Slike plater brukes i solenergiprodukter for å redusere kostnader og øke fleksibiliteten. En ny generasjon hybride solpaneler er også under utvikling i samarbeid med ledende europeiske industrier og forskningsinstitusjoner. Disse panelene vil levere både elektrisitet og varme, og er spesielt tilpasset behovene i utviklingsland. ICEP-anlegget vil bli det første i sitt slag i verden og internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner vil delta i utviklingen av senteret.

Flere av de store utfordringene i vår tid krever ny teknologi. Å redusere global oppvarming og sørge for tilgang til rent vann for verdens befolkning er blant de viktigste oppgavene å løse. Økt bruk av fornybar energi er nødvendig for å møte klimatrusselen og i følge FN vil en stadig større andel av behovet for drikkevann måtte dekkes med avsaltet sjøvann, hele 15 % i 2025 mot dagens 5%. Det lille norske selskapet Aventa har tatt initiativet til etablering av et nytt utviklingssenter, ICEP, der norske og internasjonale eksperter kan arbeide målrettet med disse utfordringene.

De beste rammebetingelser for et slikt senter finnes i Grenland i Telemark. Målet er å etablere ny industri og å gjøre bruk av den høye kompetansen som finnes i området, blant annet innen petrokjemi. I tillegg opprettes i samarbeid med lokale partnere en utviklingsavdeling for knoppskyting av nye virksomheter. Interessen fra lokale bedrifter og virkemiddelapparatet er positiv.
”ICEP vil gi et viktig supplement til det allerede brede industrimiljøet i Grenland. Et internasjonalt industrielt senter med fokus på fornybar energi og reduserte utslipp av drivhusgasser, vil dessuten bidra til å øke Norges omdømme som en viktig internasjonal pådriver for et bærekraftig energisystem”, sier ordfører i Porsgrunn Robin Kåss.

Hovedaktiviteten til senteret vil være ekstrudering av strukturerte plater i såkalte «high performance polymers», det vil si avanserte høytemperaturbestandige polymer-/plastmaterialer. Slike plater brukes i produkter som utnytter solenergi til fornybar energiproduksjon til akseptable kostnader. Per i dag finnes det ingen anlegg for ekstrudering av slike høytemperaturbestandige kvaliteter som trengs for å lage solide og varige solenergiprodukter. Planene for det ny senteret møtes derfor med stor interesse fra blant annet Solvay, som er en ledende produsent av avanserte polymermaterialer. Sammen med det internasjonalt ledende solforskningsinstituttet Fraunhofer ISE har de bekreftet at de vil delta i utviklingen av ICEP.

En ny generasjon hybride solpaneler er også under utvikling i samarbeid med europeiske industrier og forskningsinstitusjoner. Panelene vil samtidig levere både elektrisitet og varme, og er spesielt tilpasset behovene i utviklingsland. Å knytte solenergi opp mot den svært energikrevende prosessen med avsalting av sjøvann er svært aktuelt. Da vil rent drikkevann kunne framskaffes mer miljøvennlig og til en lavere kostnad enn ved bruk av konvensjonelle energikilder.

450 m2 solfangere på taket av nye Moelv svømmehall

Aventa skal levere 450 kvadratmeter solfangere til den nye svømmehallen som bygges i tilknytning til nye Moelv skole og flerbrukshall. Anlegget blir det største solvarmeanlegget som er installert på et enkelt bygg i Norge.

Byggingen av Moelvhallen med flerbrukshall og svømmehall er i rute. Hallen blir et tilbud til kommunens befolkning, både skoleelever, tilrettelagte brukergrupper og befolkningen forøvrig. Svømmebassengene, et konkurransebasseng og et terapibasseng, skal varmes med solenergi og 450 kvadratmeter solfangere installeres på stativer på taket av svømmehallen.

GK Rør Gjøvik er totalentreprenør for varmeanlegget, som omfatter både fjernvarme og varmegjenvinning fra dusjvann i tillegg til solvarme. Aventa er signert som underentreprenør for solvarmeleveransen. Moelv svømmehall er et stort og viktig prosjekt for Aventa, og særlig hyggelig er det at kommunene går foran og etterspør solfangere.