Aventa leverer solvarmeanlegg til Bjørkelangen skole

På Bjørkelangen bygger Aurskog-Høland kommune en ny og klimavennlig skole med flerbrukshall. Aventa har fått kontrakt på leveranse av solvarmeanlegg til prosjektet.

Aventa har nylig inngått avtale om leveranse av solvarmeanlegg til Bjørkelangen skole og flerbrukshall. Hent er totalentreprenør for prosjektet, og sammen med Aventa har de designet et effektivt, energiøkonomisk og miljøriktig varmeanlegg – et konsept som også vil kunne brukes i framtidige prosjekter/leveranser. Skolen skal være en 1-10 trinns skole med plass til 660 elever, og skal etter planen stå ferdig innen april 2018. Den bygges med massivtre-elementer og etter passivhusstandard.

Aurskog-Høland har høye miljøambisjoner og en uttalt visjon om å bruke fornybar energi. 100 kvadratmeter solfangere integrert i skolens sørfasade skal sammen med et flisfyrt fjernvarmeanlegg sørge for oppvarming av både rom og tappevann. Aventas solfangere er produsert i resirkulerbare materialer og systemet er trykkløst og selvdrenerende. Det betyr at man bruker rent vann som energibærer, noe som gir ekstra miljøfordeler.

Det er en økende trend at stat og kommune ønsker solvarmeanlegg på egne bygg.

”Aventa er inne i flere statlige og kommunale prosjekter der solvarme er etterspurt. Vi ser en positiv utvikling for denne teknologien i Norge og synes det er svært spennende at også større prosjekter med profesjonelle byggherrer går for solfangere”, sier daglig leder i Aventa Knut Styrvold.

I tillegg til solfangere skal Aventa levere en varmesentral og et komplett styrings-system som også måler energiproduksjonen fra solvarmeanlegget. Styringssystemet kobles opp mot SD-anlegget. Nedbetalingstiden for hele solvarmeanlegget er beregnet til 7-10 år, mens forventet levetid er minimum 25 år.

Aventa har signert avtale med Statsbygg om leveranse av solvarmeanlegg til Ilseng Fengsel

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi, og har signert avtale med Aventa om leveranse av nytt solvarmeanlegg til Hedmark fengsel, avd. Ilseng på Hamar. 270 kvadratmeter solfangere skal monteres på sørvendt takflate på Forlegningen og sørge for varmt forbruksvann. Energiforbruket er beregnet til drøyt 70 000 kWh per år og solvarmeanlegget vil dekke nær 60% av dette. Avgjørende for prosjektet var at Aventas solfangere kunne integreres og tilpasses byggets visuelle uttrykk.

Hedmark fengsel, avd. Ilseng ligger i Stange kommune og har ordinær kapasitet på 86 plasser. Solvarmeanlegget skal forvarme tappevann til hygieneformål via en platevarmeveksler før det ettervarmes i eksisterende varmtvannssystem. I tillegg til solfangere skal Aventa levere 6 varmesentraler og et komplett styringssystem som også måler energiproduksjonen fra solvarmeanlegget. Styringssystemet kobles opp mot SD-anlegget. Aventa er totalentreprenør for prosjektet, men leveransen vil skje i samarbeid med lokale entreprenører og installatører. Installasjonen er planlagt gjennomført i tredje kvartal av 2016.

Aventa signerer avtale med Statsbygg, region øst om leveranse av solvarmeanlegg til Ilseng Fengsel

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi, og har signert avtale med Aventa om leveranse av nytt solvarmeanlegg til Hedmark fengsel, avd. Ilseng på Hamar. 270 kvadratmeter solfangere skal monteres på sørvendt takflate på Forlegningen og sørge for varmt forbruksvann. Energiforbruket er beregnet til drøyt 70 000 kWh per år og solvarmeanlegget vil dekke nær 60% av dette. Avgjørende for prosjektet var at Aventas solfangere kunne integreres og tilpasses byggets visuelle uttrykk.

Hedmark fengsel, avd. Ilseng ligger i Stange kommune og har ordinær kapasitet på 86 plasser. Solvarmeanlegget skal forvarme tappevann til hygieneformål via en platevarmeveksler før det ettervarmes i eksisterende varmtvannssystem. I tillegg til solfangere skal Aventa levere 6 varmesentraler og et komplett styringssystem som også måler energiproduksjonen fra solvarmeanlegget. Styringssystemet kobles opp mot SD-anlegget. Aventa er totalentreprenør for prosjektet, men leveransen vil skje i samarbeid med lokale entreprenører og installatører. Installasjonen er planlagt gjennomført i tredje kvartal av 2016.

Solvarmeanlegget plasseres i Forlegningen, og solfangerne integreres i SØ-vendte takflater på ‘hovedskipet’. Disse flatene har en helningsvinkel på 27grader og er orientert med 60 graders avvik fra direkte sør. Det er gjort simuleringer av forventet energiutbytte med programmet SolDat. Dette er et simuleringsprogram som kan beregne ytelsen til ikke trykksatte «drain-back» systemer. SolDat er verifisert både mot målinger på faktiske anlegg og ved sammenlikning med simuleringsprogrammet TRANSYS (SINTEF, International Energy Agency –Solar Heating and Cooling Programme). Resultatet viser en forventet årsdekning på 58%.

Hedmark fengsel, avd. Ilseng. Foto: Kriminalomsorgen Hedmark fengsel

Første byggefelt med NorDan Solar-anlegg reiser seg på Moi

I Tunheimsveien på Moi er Blink Hus og Bjerkrheim Trelast i ferd med å bygge det første boligfeltet med NorDan Solar solvarmeanlegg. Feltet består av 9 eneboliger og 12 leiligheter fordelt på 3 bygg. Samtlige eneboliger og et av leilighetsbyggene får installert solfangere, som vil dekke 60% av energibehovet til varmt tappevann.

Prosjektet danner malen for framtidige prosjekter ved at prosjektering, logistikk og installasjon strømlinjeformes. Leveranse og installasjon er identisk for hvert hus.

Aventa, som leverer solfangerne til konseptet, var nylig på befaring på byggeplass. Installatører på prosjektet kunne fortelle om en rask og smidig installasjonsprosess. Solfangerne var ikke satt i drift ennå, men det var betydelig varme å kjenne på innsiden i rommet der solfangeren er montert. Denne veggen isoleres og kles som en vanlig innervegg.

BioSol – nytt konsept for vedovn med vannmantel i kombinasjon med solfangere

BioSol er et helt nytt konsept for effektiv og sikker varmeoverføring fra en vedovn og inn i et vannbårent varmesystem. Når et solvarmeanlegg kobles direkte til varmesystemet, kan oppvarmingen av rom og tappevann dekkes med 100% fornybar energi gjennom hele året – en totalløsning med solenergi og ved.

Moderne boliger bygges med lavenergi- og passivhus-standard. Varmebehovet er relativt lavt, men mange installerer likevel en vedovn eller peis til bruk på kalde dager eller for hyggens skyld. Dette skaper en mismatch mellom energibehovet i rommet der ovnen er plassert og den energien som leveres. Denne utfordringen kan løses ved at man installerer en varmeveksler/vannmantel med en varmebærer som transporterer overskuddet til et varmelager.

Den nye BioSol-løsningen bruker samme prinsippet for varmeoverføring som Aventas solfangersystem. En vannmantel monteres på ovnen og oppvarmet vann transporteres derfra til et ikke-trykksatt varmelager (akkumulatortank). Vannmantelen vil bare være fylt når overskuddsvarme skal transporteres vekk. Overføringen beregnes dynamisk utfra temperaturen i ovnen og i det vannbårne varmeanlegget. Hvis vanntemperaturen nærmer seg kokepunktet, stopper sirkulasjonen og vannet renner tilbake til varmelageret. Den akkumulerte varmen kan brukes til å varme opp andre deler av bygget og/eller tappevannet. Ved å holde forbrenningen på et riktig nivå, reduseres utslipp av partikler og gasser til omgivelsene.

Eksisterende løsninger med vedovn og vannkappe er alle basert på systemer med vann under trykk. Det innebærer en mulig risiko for overoppheting, koking og økt trykk i systemet. Det nye systemet derimot har en innebygget sikkerhetsmekanisme ved at varmelageret holdes trykkløst og at varme bare overføres når de termiske betingelsene er akseptable, hvis ikke er vannmantelen tom for væske. Tømming vil også skje automatisk dersom det oppstår en feil i systemet.

BioSol startet som et utviklingsprosjekt i desember 2014 med 4 prosjektpartnere –Stafa/Stansefabrikken, Frost Produkt, Jøtul og Aventa.  Alle partnere bidrar med signifikante input til det nye konseptet, som består av 3 hovedelementer: ovn/peisinnsats fra Jøtul, en spesialdesignet vannmantel fra Stafa/stansefabrikken og varmelager med spesialutviklet styringssystem fra Aventa. Frost Produkt er ansvarlig for produktdesignet.

 

 

 

 

Testing av effektiviteten i brennkammeret og overføring av ennergi til vannbårent varmesystem

Kvalitative og kvantitative tester gjennomføres fortløpende både i fabrikk og i laboratorium. Alle analyser viser svært god systemoperasjon. Markedsinteressen for kombinerte løsninger med solenergi og vedovn er allerede betydelig. De første BioSol-anleggene installeres denne vinteren hos utvalgte pilotkunder. Dette er fullskala anlegg i nye eneboliger, som vil bli fulgt opp med målinger.

BioSol har fått finansiell støtte fra Norges Forskningsråds stor-skalaprogram for energiforskning –ENERGIX. Programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystemer og energipolitikk, og er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien og andre energipolitiske mål.