Aventa med i nytt EU-prosjekt – solfangere i kombinasjon med fjernvarme

Aventa med i nytt EU-prosjekt - solfangere i kombinasjon med fjernvarme

Et nytt Horizon 2020-prosjekt – RELaTED – er satt i gang, med fokus på varmeleveranse fra solfangere inn i fjernvarmeanlegg. Det nye i prosjektet er at solfangerne er desentralisert, det vil si at varmen produseres hos sluttkunde og ikke i egne solfangerparker. Solfangere integreres i byggene der varmen skal brukes i stedet for å beslaglegge store landarealer.

Fjernvarme er blant de meste effektive varmefordelingssystemene i urbane områder, og en nøkkel i arbeidet med dekarbonisering i de fleste europeiske byer. Ved å bruke fornybare energikilder reduseres fotavtrykket ytterligere. Tradisjonelt er fjernvarmeanleggene organisert med en sentral energiproduksjon med fordelingssystem ut til de enkelte forbruksstedene.

RELaTED vil introdusere et innovativt konsept der et nettverk av lavtemperatur energikilder/-teknologier (solfangere, varmepumper) kan inkorporeres i et lavtemperatur fjernvarmesystem. Målet er å redusere driftskostnader knyttet til varmetap og samtidig gjøre systemene grønnere uten store investeringskostnader.

RELaTED-konseptet skal demonstreres i fem ulike fjernvarmenett, både nye og eksisterende, i Danmark, Estland, Serbia og Spania. Strategien er på mange måter den samme som for elektriske smart grids, der sluttkunder er både konsumenter og produsenter (plusskunder). Aventa er leverandør av solfangere i prosjektet.

9 ulike nasjoner er engasjert i RELaTED og prosjektet vil vare ut 2021

Les også Ragnhild Bjelland-Hanley, Generalsekretær i Norsk Solenergiforening, sin artikkel om solvarme i fjernvarmeanlegg:  VVS Aktuelt november 2017

 

Aventa godkjent som leverandør til UNHCR

Aventa har fått godkjenning som leverandør til FNs Høykommisær for flyktninger, UNHCR. Forretningspotensialet er stort og har en sterk sosial profil. Første leveransekontrakt er allerede undertegnet, 80 stand-alone solfangere skal sendes til en flyktningleir i Uganda i løpet av Q1 2018.  Solfangerne skal levere varmt vann til hygieneformål, og plasseres på bakken i nærheten av lokale administrasjonsbygg.

Behovet for varmt tappevann er stort i flyktningleire og også i andre FN-prosjekter. Aventa tilbyr et selvsirkulerende oppvarmingssystem (termosyfon) for tappevann basert på polymersolfangere. Systemet opererer automatisk uten behov for elektrisitet, pumper og styring, og det har en gunstig pris. At solfangerne er laget i polymermaterialer betyr at det ikke er fare korrosjon og den lave vekten gjør at de er enkle å håndtere.

Representanter fra UNHCR besøkte Aventa og produksjonsanlegget vårt tidlig i oktober, og det har vært en grundig gjennomgang av både produktet og produksjonsprosessen. Godkjenningen av Aventa som leverandør og Termosyfon-solfangerne som egnet produkt kom i løpet av november. UNHCR har nå etablert et samarbeid mellom Aventa og EDILSIDER S.p.A Modular Housing. EDILSIDER er en kontrahert leverandør til UNHCR på små prefabrikkerte modul-hus til flyktningleire. 

Solvarmeanlegget på Ilseng fengsel formelt overlevert til Statsbygg

Da er solvarmeanlegget på Ilseng fengsel formelt overlevert til Statsbygg etter 6 mnd problemfri prøvedrift. Energiutbyttet måles kontinuerlig og viser godt samsvar med energiberegninger som ble gjort i forkant – til tross for lavere solinnstråling enn i et normalår.

Solvarmeanlegg Ilseng Fengsel
Energimåling Ilseng fengsel for perioden mai-september 2017

Siemens og Aventa vil bygge produksjonsanlegg for sol- og miljøteknologi på Herøya

Siemens og Aventa har signert en intensjonsavtale om bygging av ny miljøfabrikk i Industriparken på Herøya. Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.

– Verden trenger mer effektive løsninger for fornybar energiproduksjon, og anlegget på Herøya skal bli en spydspiss innen forskning og produksjon av polymermaterialer (plastmateriale) som skal utnytte solenergi bedre og på sikt bidra til at man kan produsere ferskvann fra saltvann, sier daglig leder i Aventa, John B. Rekstad.

Anlegget på Herøya vil bli det første i sitt slag i verden og prosjektet støttes av Innovasjon Norge. Med på laget har Aventa også fått med industriselskapet Siemens som skal bl.a. bidra med digitale løsninger som skal sikre avansert overvåkning og styring av prosessene i anlegget.

– Norske industribedrifter er avhengige av å jobbe smartere enn konkurrenter i lavkostland og derfor er digitalisering av prosessene helt avgjørende. Aventa har skjønt dette og vi har derfor startet et samarbeid for å få på plass en av verdens mest avanserte produksjonslinjer i sitt slag, sier salgsdirektør i Siemens, Arne Bergun.

Detaljutformingen av fabrikken vil skje i samarbeid med ledende internasjonale produsenter av produksjonsmaskiner og av avanserte polymermaterialer. I det forberedende arbeidet deltar også Norner og Industriparken i Herøya.

Partene tar sikte på at forprosjektet skal være avsluttet innen utgangen av året, og at de konkrete etableringsarbeidene starter opp rett over nyttår.

Greske byggkonsulenter og eiendomsforvaltere til Norge for å se på Aventas solvarme-installasjoner

Hellas er i Europa-toppen når det gjelder solvarmeinstallasjoner, og det finnes mange lokale utstyrsprodusenter. Likevel har en gruppe byggkonsulenter og eiendomsforvaltere fått øynene opp for Aventas teknologi og ønsker å implementere bygningsintegrerte polymersolfangere i framtidige prosjekter.

Nylig var en delegasjon fra Tessaloniki i Norge for å se på bygg med solvarmeanlegg fra Aventa. Vi besøkte blant annet Ilseng fengsel, der 270 kvadratmeter solfangere er integrert i taket på Forlegningen, og nye Bjørkelangen skole med 100 kvadratmeter solfangere i fasade.

De greske ekspertene lot seg imponere av både fengsel og skole, og de sier at mulighetene er store for at det kan komme en bestilling fra Hellas også – mest sannsynlig til et sykehusprosjekt.

450 m2 solfangere på taket av nye Moelv svømmehall

Aventa skal levere 450 kvadratmeter solfangere til den nye svømmehallen som bygges i tilknytning til nye Moelv skole og flerbrukshall. Anlegget blir det største solvarmeanlegget som er installert på et enkelt bygg i Norge.

Byggingen av Moelvhallen med flerbrukshall og svømmehall er i rute. Hallen blir et tilbud til kommunens befolkning, både skoleelever, tilrettelagte brukergrupper og befolkningen forøvrig. Svømmebassengene, et konkurransebasseng og et terapibasseng, skal varmes med solenergi og 450 kvadratmeter solfangere installeres på stativer på taket av svømmehallen.

GK Rør Gjøvik er totalentreprenør for varmeanlegget, som omfatter både fjernvarme og varmegjenvinning fra dusjvann i tillegg til solvarme. Aventa er signert som underentreprenør for solvarmeleveransen. Moelv svømmehall er et stort og viktig prosjekt for Aventa, og særlig hyggelig er det at kommunene går foran og etterspør solfangere.

Aventa har signert avtale med Statsbygg om leveranse av solvarmeanlegg til Ilseng Fengsel

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi, og har signert avtale med Aventa om leveranse av nytt solvarmeanlegg til Hedmark fengsel, avd. Ilseng på Hamar. 270 kvadratmeter solfangere skal monteres på sørvendt takflate på Forlegningen og sørge for varmt forbruksvann. Energiforbruket er beregnet til drøyt 70 000 kWh per år og solvarmeanlegget vil dekke nær 60% av dette. Avgjørende for prosjektet var at Aventas solfangere kunne integreres og tilpasses byggets visuelle uttrykk.

Hedmark fengsel, avd. Ilseng ligger i Stange kommune og har ordinær kapasitet på 86 plasser. Solvarmeanlegget skal forvarme tappevann til hygieneformål via en platevarmeveksler før det ettervarmes i eksisterende varmtvannssystem. I tillegg til solfangere skal Aventa levere 6 varmesentraler og et komplett styringssystem som også måler energiproduksjonen fra solvarmeanlegget. Styringssystemet kobles opp mot SD-anlegget. Aventa er totalentreprenør for prosjektet, men leveransen vil skje i samarbeid med lokale entreprenører og installatører. Installasjonen er planlagt gjennomført i tredje kvartal av 2016.

Første byggefelt med NorDan Solar-anlegg reiser seg på Moi

I Tunheimsveien på Moi er Blink Hus og Bjerkrheim Trelast i ferd med å bygge det første boligfeltet med NorDan Solar solvarmeanlegg. Feltet består av 9 eneboliger og 12 leiligheter fordelt på 3 bygg. Samtlige eneboliger og et av leilighetsbyggene får installert solfangere, som vil dekke 60% av energibehovet til varmt tappevann.

Prosjektet danner malen for framtidige prosjekter ved at prosjektering, logistikk og installasjon strømlinjeformes. Leveranse og installasjon er identisk for hvert hus.

Aventa, som leverer solfangerne til konseptet, var nylig på befaring på byggeplass. Installatører på prosjektet kunne fortelle om en rask og smidig installasjonsprosess. Solfangerne var ikke satt i drift ennå, men det var betydelig varme å kjenne på innsiden i rommet der solfangeren er montert. Denne veggen isoleres og kles som en vanlig innervegg.

BioSol – nytt konsept for vedovn med vannmantel i kombinasjon med solfangere

BioSol er et helt nytt konsept for effektiv og sikker varmeoverføring fra en vedovn og inn i et vannbårent varmesystem. Når et solvarmeanlegg kobles direkte til varmesystemet, kan oppvarmingen av rom og tappevann dekkes med 100% fornybar energi gjennom hele året – en totalløsning med solenergi og ved.

Moderne boliger bygges med lavenergi- og passivhus-standard. Varmebehovet er relativt lavt, men mange installerer likevel en vedovn eller peis til bruk på kalde dager eller for hyggens skyld. Dette skaper en mismatch mellom energibehovet i rommet der ovnen er plassert og den energien som leveres. Denne utfordringen kan løses ved at man installerer en varmeveksler/vannmantel med en varmebærer som transporterer overskuddet til et varmelager.

Den nye BioSol-løsningen bruker samme prinsippet for varmeoverføring som Aventas solfangersystem. En vannmantel monteres på ovnen og oppvarmet vann transporteres derfra til et ikke-trykksatt varmelager (akkumulatortank). Vannmantelen vil bare være fylt når overskuddsvarme skal transporteres vekk. Overføringen beregnes dynamisk utfra temperaturen i ovnen og i det vannbårne varmeanlegget. Hvis vanntemperaturen nærmer seg kokepunktet, stopper sirkulasjonen og vannet renner tilbake til varmelageret. Den akkumulerte varmen kan brukes til å varme opp andre deler av bygget og/eller tappevannet. Ved å holde forbrenningen på et riktig nivå, reduseres utslipp av partikler og gasser til omgivelsene.

Eksisterende løsninger med vedovn og vannkappe er alle basert på systemer med vann under trykk. Det innebærer en mulig risiko for overoppheting, koking og økt trykk i systemet. Det nye systemet derimot har en innebygget sikkerhetsmekanisme ved at varmelageret holdes trykkløst og at varme bare overføres når de termiske betingelsene er akseptable, hvis ikke er vannmantelen tom for væske. Tømming vil også skje automatisk dersom det oppstår en feil i systemet.

BioSol startet som et utviklingsprosjekt i desember 2014 med 4 prosjektpartnere –Stafa/Stansefabrikken, Frost Produkt, Jøtul og Aventa.  Alle partnere bidrar med signifikante input til det nye konseptet, som består av 3 hovedelementer: ovn/peisinnsats fra Jøtul, en spesialdesignet vannmantel fra Stafa/stansefabrikken og varmelager med spesialutviklet styringssystem fra Aventa. Frost Produkt er ansvarlig for produktdesignet.

 

 

 

 

Testing av effektiviteten i brennkammeret og overføring av ennergi til vannbårent varmesystem

Kvalitative og kvantitative tester gjennomføres fortløpende både i fabrikk og i laboratorium. Alle analyser viser svært god systemoperasjon. Markedsinteressen for kombinerte løsninger med solenergi og vedovn er allerede betydelig. De første BioSol-anleggene installeres denne vinteren hos utvalgte pilotkunder. Dette er fullskala anlegg i nye eneboliger, som vil bli fulgt opp med målinger.

BioSol har fått finansiell støtte fra Norges Forskningsråds stor-skalaprogram for energiforskning –ENERGIX. Programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystemer og energipolitikk, og er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien og andre energipolitiske mål.

Molde videregående skole har fått nytt taklaboratorium

Taklaboratoriet til Molde vgs – solfangere fra Aventa er integrert i fasaden

– et solvarmeanlegg, et drivhus og en fiskedam skal gjøre naturfagene undersøkende og praktiske.

2. september åpnet Molde videregående skole sitt nye taklaboratorium, og ble dermed den første skolen i landet med et uteanlegg etter modell av amerikanske ”rooftop gardens”. Laboratoriet skal først og fremst bidra til å levendegjøre naturfagene gjennom reelle forskningsprosjekter. Et solvarmeanlegg fra Aventa er blant installasjonen som skal brukes i elevforsøk, samtidig som det skal levere energi til ulike formål.

Videre utvikling av alternative energikilder skal være elevoppgaver i vårt nyeste realfag, teknologi og forskningslære. I forbindelse med dette faget har vi opprettet et samarbeid med forskningsmiljøet på Tingvoll som kan tilføre oss vitenskapelig kompetanse. Vi syns vi har klart å utnytte et fantastisk uterom gjennom å utvikle det til et område som vil stimulere til læring og undring. Samtidig har det en fantastisk utsikt, skriver Molde vgs på sine nettsider.

Målet med taklaboratoriet er at det skal aktualisere naturfagundervisningen og gjøre alle realfagene mer undersøkende og praktiske. I tillegg til spennende energiløsninger, har taklaben fått en fiskedam med koier som er en type karpefisk. Her kan elevene lære om arten, om adferd, foring og nedarving av fargenyanser og mønster. Det er også satt opp et drivhus,  der biologiske prosesser som frøspiring, vekst og formering kan studeres. Materialet til undervisningen kan dermed hentes i umiddelbar nærhet . Selv om mye er på plass allerede, har Molde vgs planer om å utvikle taklaboratoriet videre. Nye installasjoner skal komme etter hvert, og elevene skal involveres.