Store deler av energiforbruket går med til oppvarming av bygg og forbruksvann - bruk sola!

På klimatoppmøtet i Paris ble en historisk klimaavtale inngått. Det er enighet om at bruken av fossil energi må reduseres og erstattes med fornybare energikilder, og solenergi blir framholdt som den viktigste brikken i det grønne skiftet. 

Aventas solvarmeanlegg passer for både små og store bygg som har behov for varme, for eksempel til tappevann, romvarme, basseng eller til ulike industrielle prosesser. Solfangerne er beregnet for bygningsintegrasjon, og det er lagt stor vekt på estetikk og fleksibilitet. Målet er å få til en best mulig tilpasning til byggets arkitektur. Energiregnskapet til solfangerne er positivt etter få måneders drift og prisen på energien konkurrerer med dagens strømpriser. 

Siste innlegg

Rådgivning og prosjektering

Aventa leverer komplette solvarmeanlegg. Vi følger kunden gjennom hele prosjektet fra rådgivning og design og helt fram til energien kan brukes. Sammen med partnere og lokale installatører sørger vi for en best mulig totalløsning. Vår erfaring spenner fra mindre boligprosjekter for private byggherrer til større institusjonsprosjekter og kommersielle bygg. Vi har levert flere av de største anleggene i Norge og har aktører som Statsbygg, kommunale utbyggere, OBOS og diverse boligbyggelag blant våre kunder. 

Vi gjør gjerne en vurdering av potensielle prosjekter, og har gode simuleringsverktøy for beregning av energiutbytte.  

Hvorfor solvarme?

Store deler av energiforbruket i Norge går med til oppvarming av bygg og forbruksvann. Solceller er pr. i dag ikke konkurranse-dyktig med solfangere når det gjelder å produsere energi til varme.  Å konvertere solenergi til direkte til varme uten å ta veien om elektrisitet har store effektivitetsfordeler. Solfangere kan utnytte 90% av solenergien til nyttbare formål, og bør derfor brukes når det er varmebehov i prosjektet. Er det behov for strøm, men ikke varme, er solceller riktig teknologi. Stadig flere prosjekter velger å installere både solfangere og solceller.

På verdensbasis er det installert 586 millioner m2 solfangere, tilsvarende en kapasitet på 410,2 GWth.

Aventa-konseptet

Drain-back – Hvorfor?

  • Enklere system, enklere montering (ikke autorisasjonsbelagt)
  • Ingen glykol – gunstig for både miljøet og effektiviteten
  • Sikrere system – ved fare for frost eller koking tømmes anlegget automatisk for vann

Bygningsintegrasjon – Hvorfor?

  • Flere funksjoner – energileverandør, kledning, støyskjerm, solavskjerming
  • God estetikk – solfangere som en naturlig del av bygget
  • Reduserer kost – sparer alternativ kledning

FAQ

Her er en oversikt over spørsmål som ofte går igjen hos de som vurderer solvarme.